ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางหนูน้อม กาหวาย
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางรัชฎาภรณ์ ภูมิวัตร์
พนักงานราชการ